ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА

vanredna situacija

Школски документи

skolski dokumenti

 

Види >>

Информатор о раду

informator

Дуално образовање

dualno baner

Занимљивости

narodne umotvorine

Контактирајте нас

kontakt2

Телефон: 026/802 233

E-mail: skolalukic@verat.net

Више информација>>>

Почетна
Школски документи

Статути

Статут школе

Пречишћен текст Статута

Планови

Развојни план школе, 2019-2024.

Годишњи план рада школе

План и програм стручног усавршавања

Програм рада школског тима за инклузивно образовање, школска 2021 /2022. година

Акциони план за самовредновање

Извештаји

Извештај о реализацији плана стручног усавршавања за школску 2020/2021.годину

Извештај о реализацији годишњег плана рада школе за школску 2020/20201. годину

Извештај о самовредновању

Извештај тима за развојно планирање

Пословници

Пословник о раду Савета родитеља

Пословник о раду Школског одбора

Пословник ученичког парламента

Правилници

Кућни ред

Правила понашања у школи

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запосленихти запослених

Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика

Правилнико о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује школа

Правилник о похваљивању и награђивању ученика

Правилник о начину и поступку полагања поправних и разредних испита

Права детета и ученика

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места

Финансије

Финансијски план за 2022. годину

Финансијски план за 2019. годину

Завршни рачун за 2020. годину

Финансијски план за 2021. годину

 

Најновије вести

Популарно


Copyright © Oсновна школа "Академик Радомир Лукић", Милошевац. Дизајн и израда: Учасофт.